نداشتن اعتقاد به روح

افرادي كه جزو هيچ دين و فرقه ايي نيستند وچيزي را نميپرستند به روح اعتقاد دارند؟

افرادي كه جزو هيچ دين و فرقه اي نيستند و چيزي را نمي پرستند به روح اعتقاد ندارند و در واقع ماترياليست هستند.
در رابطه با روح سه ديدگاه وجود دارد:
1- نظريه ماترياليستى: روح جسمانية الحدوث و جسمانية البقاء است. در اين نگرش وجود روح مجرد انسانى به كلى نفى شده و حركات حياتى آن به فعل و انفعالات فيزيكى شيميايى تفسير گرديده ‏است. چنين تفسيرى داراى اشكالات زيادى است و الهيون بطلان آن را با دلايل محكمى ثابت كرده‏ اند.
2- نظريه ايده آليستى: روح روحانية الحدوث و روحانية البقاء است. طبق اين نگرش روح از قبل وجود داشته و سپس با بدن متحد مى شود. اين ديدگاه كه منسوب به افلاطونيان است نيز اشكالاتى دارد از جمله چگونگى ارتباط يافتن آن با جسم در حال حاضر اين ديدگاه نيز منسوخ گرديده است.
3- نظريه رئاليستى: روح جسمانية الحدوث و روحانية البقاء است. اولين بيان كننده اين ديدگاه ملاصدرا است كه بر اساس حركت جوهرى و تأييد گرفتن از آياتى چند از كلام الله مجيد، معتقد است روح بر اثرتكامل جوهرى ماده پديد مى‏ آيد؛ يعنى، وقتى ماده در بستر تكاملى خود قرار گيرد به جايى مى‏ رسد كه تمام چارچوب‏هاى مادى را مى‏ شكند و وارد مرحله و مرتبه وجودى بالاترى؛ يعنى، «عالم مجردات» مى ‏شود. طبق اين نگرش اشكالات دو ديدگاه فوق بر طرف گرديده است.
براى آگاهى بيشتر ر.ك: اصالت روح در قرآن، جعفرسبحانى.