دين زرتشت درباره حكومت و حکومت داری نظري دارد؟

با مطالعه تاريخ آيين زرتشت مي توان به اين نكته پي برد كه پيروان آيين زرتشت نيز مانند آيين هاي ديگر به دنبال قدرت سياسي بوده اند و در هر دوره اي كه فرصت مناسبي يافته اند از نظام هاي سياسي براي اجراي شريعت خود بهره برده اند. اين امر در دوره ساسانيان به طور كامل محقق گرديد.

Tags: