جایگاه آتش در زرتشتیان

چرا آتش براي زرتشتيان مهم است مگر آنها ادعاي يكتاپرستي ندارند؟آيا اين شرك نيست؟

تا جايي كه مشخص شده است احترام به آتش به عنوان يكي از مظاهر خداي روشنايي و افروخته نگه داشتن آن و انجام مراسمي خاص در اطراف آن در معابدي به نام آتشكده مشخص ترين ويژگي آيين زردشت است. پس در واقع زردشتيان آتش را نمي پرستند و احترام به آتش و انجام مراسم در اطراف آن جزء شعائر آن محسوب مي گردد.
آتش در مذهب زرتشت نماد«اشه»(عشق وراستي وپاکی) است، چراكه آتش تنها ماده ايست كه آلودگی را به خود نمي‌گيرد و هميشه و در همه‌ حال به سوي بالا مي‌رود و ماهيت اصلي خود را حفظ مي‌كند و خود مي‌سوزد و دیگران را گرما و نـور مي‌بخشد. مردمان اشون يا راستي‌جو، نيز همانند آتش آتشكده درهمه‌حال يكسان و يكرنگ بوده، پلیدی‌هاو دروغ را با دانش خویش و عشق به اهورامزدا می‌سوزانند و نور و شادي وگرما وانرژي به جامعه مي‌بخشند. در عرفان ایرانی نیز عشق به آتش تشبیه شده است.

زرتشتیان آتش موجود درآتشكده را نماد موجوديت خود يا پرچم و درفش دين زرتشتی با چندين هزار سال هويت ديني و فرهنگي خود مي‌دانند كه به وسيله موبد آتشبند(آترونAtravan ) همواره روشن نگاه داشته می شود. نام اصلی آتشكده‌ها، آدریان(Adoryan) است که آتش ورهرام یا بهرام و درب‌مهر نیزگفته می‌شود و همواره در طول تاریخ شامل مجتمع ديني و آموزشي و فرهنگي نيز بوده است.
جهت آگاهي بيشتر از اين آيين مي توانيد به اين منابع مراجعه نماييد:
- آشنايي با اديان بزرگ، حسين توفيقي
- زردشتيان، باورها و آداب ديني آن ها، مري بويس.
- تاريخ جامع اديان، جان بي ناس، ترجمه علي اصغر حكمت.
- اديان زنده جهان، رابرت اي هيوم، ترجمه عبدالرحيم گواهي.
- تاريخ كيش زرتشت، مري بويس، ترجمه همايون صنعتي زاده.