تقسيم ارث در دين زرتشت

تقسيم ارث در دين زرتشت چگونه است؟

در آئين زرتشت تقسيم ارث بلحاظ جنسيت ميباشد يعني اگر متوفي پدر باشد دختر نصف پسر و اگر متوفي مادر باشد هر دو مساوي ارث ميبرند در دين زرتشت محور تفاوت، مبتنى بر جنسيت است؛ به گونه‏اى كه مرد در بهره‏مندى از ارثيه زن، با زن مساويست؛ ولى زن در بهره‏مندى از ارثيه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد.