بیت العدل

بيت اعدل ملي چه تفاوتي با بيت اعدل اعظم داره؟

small_ بیت العدل اعظم بهائیت ، حیفا ، اسرائیل.JPGبيت العدل محفل بهاييان است. در هر شهر و مكاني كه نه نفر بهايي باشند يك محفل (بيت العدل) تشكيل مي‏شود. بيت العدل ابتدا توسط بهاء الله (ميرزا حسين نوري) مطرح، و توسط عباس افندي ايجاد و توسط شوقي افندي توسعه و گسترش يافت و تاكنون به عنوان مركز اصلي بهائيت فعاليت مي‏نمايد. بيت العدل اعظم (مركز جهاني بهائيت) در اسرائيل قرار دارد. اين سازمان و تشكيلات داراي سه ركن است: مؤسسه ولايت امر(رهبران اصلي؛ مثل شوقي افندي، روحيه ماكسول و ... ) مؤسسه ايادي امر الله (مبلغان و مروجان بهاييت) بيوت عدل (محافل ده – شهر – استان – كشور – بيت العدل اعظم ) بيت العدل اعظم چهار وظيفه اصلي دارد: تشريع و تغيير قوانين حل مشكلات و مسايل بهاييان تعيين مبلغان و ايادي امر الله و اداره امور سياسي، اقتصادي، محافل بهاييان مرجع كلّ امور بهاييان. براي تشكيل بيت العدل در سال 1951م (1328 ه.ش)يعني هشت سال قبل از درگذشت شوقي،‌او هيأت بين المللي بهائي را با اهداف زير تأسيس كرد:1- با اولياي حكومت اسرائيل رابطه برقرار نمايد.2- او را در ايفاي وظايف مربوط به ساختمان فوقاني مقام اعلي كمك كند.3- با اولياي كشوري در باب مسائل مربوط به احوال شخصي وارد مذاكره شود.اين هيأت پس از تغيير و تحولاتي مي بايد به شكل بيت عدل عمومي درآمده اعضاي آن از طريق انتخاب معين شوند. اسامي انتخاب شدگان به شرح زير است. 1.ايادي امرالله ام البهاء روحيه خانم ماكسول - عضو رابط بين ولي امرالله و هيأت 2.ايادي امرالله چارلز ميسن ريمي- رئيس 3.ايادي امرالله امليا كالز-نايب رئيس 4.ايادي امرالله ليروي ايواس- منشي 5.ايادي امرالله يوگو جياگري - عضو سيار 6.ايادي امرالله امه الله جسي رول - امين صندوق 7.ايادي امرالله اتل رول - معاون منشي براي مكاتبه با غرب 8.ايادي امرالله لطف الله حكيم - معاون منشي براي مكاتبه با شرق 9.امه الله سيلوآ آيوانس نيز طبق تلگراف مورخ 4مه 1955 م. به عضويت اين هيئت تعيين شد. بيت العدل در حقيقت مركزيت حزب سياسي بهائيت مي باشد. در روز 25نوامبر 1957 م (3آذر ماه 1335 ش) توسط شوقي تعداد 27 نفر براي انجام وظايف مختلفي از جمله حفاظت و تبليغ امر حضرت بهاءالله تحت نظر ولي امرالله انتخاب شدند كه به آنان اياديان امرالله گفته مي شود. اسامي آنها به شرح زير است: 10.ايادي امرالله چارلزميسن ريمي 11.ايادي امرالله روحيه خانم ماكسول 12.ايادي امرالله امليا كاليز 13.ايادي امرالله لروي ليواين 14.ايادي امرالله علي اكبر فروتن 15.ايادي امرالله جلال خاضع 16.ايادي امرالله ابوالقاسم فيضي 17.ايادي امرالله پل هني 18.ايادي امرالله حسن باليوزي 19.ايادي امرالله دكتر يوگر جياگري 20.ايادي امرالله دكتر هرسن گروسمن 21.ايادي امرالله دكتر ادلبرت موشگل 22.ايادي امرالله جان فرابي 23.ايادي امرالله هورانسس هولي 24.ايادي امرالله گورين ترو 25.ايادي امرالله موسي هناني 26.ايادي امرالله انيوك اليگا 27.ايادي امرالله جان روباتس 28.ايادي امرالله جان روباتس 29.ايادي امرالله كلارا دان 30.ايادي امرالله اگنس الكساندر 31.ايادي امرالله كاليس فدرستون 32.ايادي امرالله طرارالله سمندري 33.ايادي امرالله شعاع الله علايي 34.ايادي امرالله ذكرالله خادم 35.ايادي امرالله علي محمد ورقا 36.ايادي امرالله رحمت الله مهاجر اين رهبريت از طريق شبكه اي تا اقصا نقاط جهان شاخه زده است كه در كتاب انشعاب بهائيت به تفصيل آمده است. درايران محافلي از سطح ملي تا سطح ده تشكيل شد و هر محفل داراي 40 لنجه براي پوشش كلية فعاليتهاي بهائيان بوده است.