اهورامزدا زرتشتيان

اهورامزدا كه زرتشتيان به آن اعتقاد دارند كيست؟

اگر به تاريخ اديان مراجعه نمائيد يكي از ادياني كه نام مي برند دين زرتشت مي باشد، زرتشت خود را بعنوان يك پيامبر از جانب اهورامزدا مبعوث شده است ،معرفي كرده است . زرتشت پيامبري است موحد و يگانه پرست وي از ميان از خدايان متعدد آرياييان قديم يكي را برگزيد و آنرا خداي سرور و برتر معرفي نمود و ديگر خدايان را دوي ناميد و بر روي همه خدايان خط بطلان كشيد . البته واژه اهورا مزدا واژه اي نبود كه خود زرتشت آن را ساخته باشد بلكه اين واژه براي آرياييها آشنا بود . همچنان كه كلمه« الله» براي عرب ها آشنا بود . اتفاقاً صفاتي هم كه در گاتا براي اهورا مزدا آمده است كما بيش همان صفاتي است كه در قرآن براي« الله» ذكر شده است . اهورا مزدا خداي است حكيم و برتر و بهتر خالق همه موجودات عالم ، دانا و توانا و قادر متعال داننده اسرار نهاني و بالاخره خداوندي است كه بي مثل و مانند و مهربان است . اهورا مزدا خداي مطلق و خير محض است و بي مثل و مانند . كه خود زرتشت مبلغ دين توحيدي و يگانه پرستي بوده است اما اين عقيده بعد از زرتشت تغييرات و انحرافاتي كرد چنانچه اشاره شد زرتشت جز خداي اهورا مزدا ديگر خدايان مورد پرستش ايرانيان قديم را باطل شمرد، و تنها همان خداي اهورامزدا را خداي برتر و خداي خالق همه موجودات معرفي نمود ليكن بعدها انگره مينويا اهريمن در مقابل اهورامزدا به عنوان خداي خالق (خالق موجودات زشت ) و خداي ظلمت خودنمايي كرد . گر چه خود زرتشت در بخش گاتا در اوستا چنين مي گويد كه دو نيروي همزاد يا دو انديشه نيك وبد در جهان وجود دارند . اما گفته وي اولاً جنبه فلسفي دارد نه عملي و خلاقيت، ثانياً در آنجا اهريمن در مقابل اهورا مزدا خداي خالق نيست و اصولاً جنبه الهي و خدايي ندارد . بعد ها نه تنها دين زرتشت بلكه ديگر اديان ايراني هم مثل آيين مزدك و ماني بر محور ثنويت يا دو گانه پرستي قرار گرفتند . گذشته از ثنويت و دوگانه پرستي از اواسط دوران هخامنشي به بعد يك نوع ثلثيت يا سه گانه پرستي نيز در ميان ايرانيان ديده مي شود و آن چنين است كه حتي در غالب كتيبه هاي متاخر اين دوران نام سه خداي اهورامزدا، آناهيتا و ميترا را با هم مي بينيم و هر سه مورد تقديس و ستايش قرار گرفته اند . گذشته از ثنويت و ثلثيت گاهي نيز خدايان ديگري كه زرتشت آنها را جزء ديوان يا خدايان باطل اعلام كرد ... خلاصه سخن اينكه سوال كنند محترم : اهورا مزدا خداي زرتشت پيامبر بوده است كه او موحد و يگانه پرست بوده و خدايش كه با واژه آرياييها آن زمان مطرح بوده اهورا مزدا بوده است . اهورا مزدا بت نبوده است بلكه خدا را به اين نام ميخواند مثل اينكه عرب ها خدا را بنام الله مي خوانند ولي دين زرتشت بعد از پيامبر مورد تحريف و خرافات قرار گرفت و از حقيقت اصلي اش دور شد و خداي گوناگوني به صورت شرك و كفر آميز مطرح نموده اند روشن شد كه اهورا مزدا خداي زرتشتيان بوده و بت نبوده است بلكه امروزه تحريف شده است ( 1)منبع : آشنايي با تاريخ اديان، ص 89 به بعد ،دكتر غلامعلي آريا . به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي

Tags: